Huvudsida

Vad är en personalfond?

Med personalfond avses en fond som grundats, ägs och förvaltas av personalen vid ett företag eller ämbetsverk. Den förvaltar de vinstpremieandelar som arbetsgivarföretaget eller -ämbetsverket inbetalat till fonden samt avkastningen av dessa som erhållits genom att de placerats. Grundandet av en fond förutsätter att ett företag eller ämbetsverk inför ett vinstpremiesystem, inom ramen för vilket det förbinder sig att erlägga vinstpremieandelar till fonden. Vid företag bör vinstpremieandelen till väsentliga delar bestämmas utgående från verksamhetens lönsamhet. Dessutom kan man använda andra utvärderingsgrunder för verksamhetens effektivitet och resultatbringande verksamhet. Vid ämbetsverk ersätts vinstpremiesystemet av ett resultatlönesystem, enligt vilket ämbetsverket utbetalar vinstpremieandelar till fonden.

Legislativ bakgrund

Det blev möjligt att grunda fonder i och med att personalfondslagen (814/1989) trätt i kraft i början av år 1990. Den skapade legislativa förutsättningar för att grunda fonder vid företag. En ändring av personalfondslagen möjliggjorde grundandet av fonder även vid statliga ämbetsverk och inrättningar samt vid affärsverk.

Personfondslagen har varit föremål för flera förändringar genom vilka man strävat att göra personalfondssystemet mer flexibelt för att bättre lämpa sig för olika slags företagsorganiseringar samt motsvara kraven på företagsverksamhetens internationalisering. Man har genom lagändringar även underlättat parallellt bruk av olika bonussystem.

Personalfondens förmåner för personalen och arbetsgivaren

Personalfonderna är ett ur såväl arbetsgivarens som arbetstagarens synpunkt klart fördelaktigare belöningssätt än övriga former av resultatlön. Man vill genom fonderna öka det interna samarbetet mellan företag och ämbetsverk, uppmuntra arbetstagarna, främja den ekonomiska jämlikheten samt förbättra företagens konkurrenskraft och effektivera ämbetsverkens funktion. Vinstpremieandelarna som betalats till personalfonderna kanaliserar en del av företagets ekonomiska framgång och nyttan av den effektiverade verksamheten vid ämbetsverk till hela personalen.

Beskattningen av personalfonder
  • Fonden betalar varken inkomst- eller förmögenhetsskatt.
  • En medlem betalar skatt på den fondandel som han eller hon lyft och på överskottet endast för 80 %, medan 20 % är skattefri inkomst. Andelar som medlemmen lyft ur fonderna beskattas som hans eller hennes förvärvsinkomst under det år som uttaget äger rum.
  • Den vinstpremieandel som erlagts till fonden är en avdragsgill utgift för företaget i beskattningen.
  • Arbetsgivaren behöver inte betala arbetspensions-, socialskydds- eller övriga arbetsgivaravgifter för den vinstpremieandel de betalat till fonden
Personalfondernas popularitet håller på att öka

Under 2005 inledde åtta nya personalfonder sin verksamhet. I arbetsministeriets register finns redan 49 personalfonder vilka har cirka 120 000 medlemmar. Under 1990-2004 har till fonderna influtit sammanlagt närmare 500 miljoner euro i vinstpremieandelar. Medlemmarnas sammanräknade andel av fondandelarna för den avslutade redovisningsperioden 2005 uppgick till 297 miljoner euro.